Naše usluge

Pontesov tim stručnjaka vrši proces procjene i rehabilitacije djece i mladih s teškoćama u razvoju i nudi sljedeće usluge: logopedsku terapiju, logopedsku dijagnostiku, defektološku terapiju, defektološku procjenu, terapiju senzorne integracije, procjenu senzorne integracije, ABA terapiju, VB-MAPP procjenu, timsku procjenu i savjetovanje roditelja.

Logopedska terapija

Provodimo logopedsku terapiju s djecom i mladima kako bi unaprijedili njihove komunikacijske i jezično-govorne vještine te vještine čitanja i pisanja.


Logopedska terapija se provodi ukoliko je prisutno:

 • odstupanje u socijalnoj komunikaciji
 • kašnjenje u jezično-govornom razvoju
 • netečnost u govoru
 • fonološke i artikulacijske teškoće
 • teškoće u čitanju i pisanju

Logopedska dijagnostika

Logopedska dijagnostika uključuje prikupljanje valjanih i pouzdanih podataka, njihovo objedinjavanje i tumačenje na temelju opservacije i dijagnostičkih testova te donošenje odluke o odsutnosti ili prisutnosti poremećaja iz područja socijalne komunikacije, jezika, govora i glasa. Uključuje pisanje logopedskog nalaza i određivanje terapijskih ciljeva ukoliko su potrebni.


Logopedska dijagnostika traje 60-90 minuta i ukoliko je potrebno može se obaviti u dva dolaska. Nakon obavljene dijagnostike dogovara se termin kada će se roditeljima prezentirati napisani logopedski nalaz. Tada dolaze bez djeteta i dobivaju informacije o rezultatima dijagnostike kao i savjete i smjernice za rad u kućnom okruženju i prijedlog za uključivanje u logopedsku terapiju ili neku drugu dijagnostiku, procjenu i/ili terapiju ukoliko je potrebno.

Defektološka terapija

Defektološki rad uključuje postupke procjene i rehabilitacije. Uočavaju se odstupanja u razvoju nakon čega slijedi rad na različitim područjima djetetova razvoja kroz individualni pristup djetetu, kontinuirano praćenje djetetova napretka i savjetovanje roditelja, a po potrebi i ostalih osoba (npr. asistenata, učitelja, odgajatelja) uključenih u djetetovu svakodnevnicu. Terapija uključuje rad na razvoju:

 • kognitivnih vještina
 • vještina samozbrinjavanja
 • perceptivnih vještina
 • igre
 • socijalnih interakcija
 • pažnje i koncentracije
 • fine motorike i grafomotorike
 • predškolskih vještina

Defektološka procjena

Defektološka procjena uključuje prikupljanje podataka o djetetu kroz razgovor s roditeljima i kroz promatranje i procjenjivanje djetetova ponašanja i funkcioniranja na različitim razvojnim područjima kroz neposredan rad. Nakon obrade podataka izrađuje se individualni program za dijete koji se prezentira roditeljima i implementira u rad s djetetom u svrhu usavršavanja postojećih vještina i učenju novih znanja i vještina.


Defektološka procjena traje 60-90 minuta i ukoliko je potrebno može se obaviti u dva dolaska. Nakon obavljene procjene dogovara se termin u kojem će se roditeljima prezentirati napisano mišljenje i program.

Terapija senzorne integracije

Senzorna integracija je neurološki proces koji organizira osjete iz okoline i tijela te omogućava funkcionalno korištenje tijela u okolini (Ayres, 1972). Senzorna integracija je organizacija osjeta kako bi mogli aktivno i funkcionalno sudjelovati u aktivnostima svakodnevnog života. Čovjek ima 7 osjetila: vestibularni, proprioceptivni, taktilni, vizualni, auditivni, gustatorni, olfaktorni. Svaki sustav ima svoje receptore preko kojih zaprima informacije i svaki od njih ima svoju “ulogu”. Integrirati znači u cjelinu povezati informacije koje dolaze iz različitih osjetila. Kada informacije iz osjetila dolaze na dobro organiziran način mozak ih može iskoristiti tako da formira primjeren odgovor. Neki od simptoma loše senzorne integracije osjeta su: hiper/hiporeagibilnost na zvukove i/ili dodir, hodanje na prstima, smanjen osjet na bol, odbijanje određene teksture hrane, pretjerano mirisanje nejestivih stvari, skakutanje, mahanje rukama i dr. 


Principi terapije senzorne integracije su:

 • sigurnost djeteta
 • osigurati pravi izazov u aktivnosti, odnosno igri (da nije djetetu previše lagan  niti previše težak) i poticati “javljanje” adaptivnih odgovora (uspješan odgovor na zahtjev okoline)
 • osigurati uspjeh
 • poticati djetetovu intrinzičnu motivaciju i da aktivno sudjeluje u smislenim aktivnostima
 • pratiti djetetovo vodstvo te terapeut pri tom prilagođava i mijenja okolinu u skladu sa individualnim potrebama djeteta kako bi mu omogućio senzorno iskustvo
 • podrška optimalnoj razini uzbuđenja


Tijekom terapije dijete samoinicijativno aktivno sudjeluje u smislenoj aktivnosti kroz koju prima potrebne senzorne podražaje koji mu pomažu u organizaciji ponašanja. Terapija potiče da dijete samo dođe do neke ideje i da motorički isplanira kako provesti tu ideju. Terapeuti prate interes djeteta, ne nameću mu se te se uključuju u pravom trenutku za intervenciju kako bi poboljšali djetetovu izvedbu aktivnosti. Važno je poznavati razlike senzorne stimulacije i senzorne integracije. Tijekom senzorne stimulacije dijete pasivno zaprima podražaje, dok je tijekom senzorne integracije dijete aktivno i kroz kretanje njegovo tijelo prima različite senzorne informacije.

Procjena senzorne integracije

Terapeut vrši procjenu kroz strukturirano i nestrukturirano kliničko promatranje, roditeljske upitnike i kroz standardiziranu procjenu “Test senzorne integracije i praksije”.

ABA terapija

Provodimo terapiju prema principima Primijenjene analize ponašanja (ABA/PAP). Ovakva terapija u fokus stavlja ponašanje te ono što mu prethodi i što slijedi nakon ponašanja. Tada se radi na topografskom definiranju ponašanja (odnosno, definiranju izgleda ponašanja) te u kojim se kontekstima ponašanje pojavljuje ili ne pojavljuje. Uz pomoć ovih principa utvrđujemo najbolji mogući način učenja novih ponašanja/vještina. ABA terapija provodi se i prilikom smanjivanja nepoželjnih ponašanja koja se često pojavljuju tijekom učenja novih vještina. Terapija stavlja veliki naglasak na motivaciju osobe kako bi se samostalno i svojevoljno uključivala u rad. Tijekom terapije radi se na: razvijanju sustava komunikacije s okolinom, igri, pažnji i koncentraciji, vizualnoj percepciji, motoričkoj imitaciji, vokalnoj imitaciji, razumijevanju, dijalogu, preusmjeravanju nepoželjnih ponašanja, samozbrinjavanju i drugim za razvoj važnim vještinama.


ABA terapija uključuje:

 • izradu Individualnog edukacijskog plana (IEP) i upućivanje u isti
 • izradu Plana bihevioralne intervencije (PBI) ukoliko radimo na smanjivanju nepoželjnog ponašanja, te upućivanje u isti


Podaci se sakupljaju:

 • Posredno: iz razgovora/intervju-a s roditeljima te ljudima uključenima u odgoj i obrazovanje osobe.
 • Neposredno: neposrednim promatranjem osobe te kroz rad

VB-MAPP procjena

VB-MAPP (The Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program) je alat za procjenu razvojnih miljokaza. Procjena uključuje neposredan rad s djetetom prilikom kojeg terapeut testira određena znanja i vještine prema razvojnim miljokazima. Nakon obrade podataka, roditelj dobiva uvid u tablični prikaz djetetovih vještina iz kojeg će terapeut kreirati  IEP.

Timska procjena

Timska procjena uključuje intervju s roditeljima i kompletnu obradu djeteta/osobe od strane  najmanje tri stručnjaka: logopeda, defektologa, terapeut senzorne integracije i/ili ABA terapeuta u svrhu izrade Individualnog edukacijskog programa koji će se provoditi od strane Pontes tima. Na temelju teškoće/a koju dijete/osoba ima, prethodne dokumentacije i razgovora s roditeljima će se definirati koji profil stručnjaka mu je potreban u obradi kako bi se definirali ciljevi terapije. Ovisno o tome timska procjena može trajati 120 – 180 minuta i obaviti u dva do tri dolaska djeteta i roditelja.


Timska procjena ne uključuje pisanje mišljena i nalaza.

Savjetovanje roditelja

Često roditelji imaju neka pitanja i nedoumice vezane za razvoj svog djeteta. Nudimo savjetovanje od strane nekog od naših stručnjaka (logopeda, defektologa, terapeuta senzorne integracije, ABA terapeuta). Savjetovanje uključuje intervju s roditeljima i davanje usmenih smjernica za rad s djetetom u kućnom okruženju.